اسباب بازیهای طبقهبندی شده سنی

بر اساس کتاب همه کودکان تیزهوشند اگر

 

 

نوزاد تا 6 ماهگی

7 تا 12 ماهگی

13 تا 18 ماهگی

18 ماهگی تا 2 سالگی

2 تا 3/5 سالگی

3/5 تا 5 سالگی

5 تا 7 سالگی

                                                                                                                 بازگشت به صفحه اصلی